سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
مدارس علمیه حقانی و شهید صدوقی  
مدرس 
 
 
مقدمات ، سیوطی ، مغنی ، معالم